COVID-19 | Informacions rellevants

A continuació us remeten les darreres informacions i documents d’interès arrel de la situació generada pel coronavirus COVID-19:

1. Suspensió CMAC

En compliment de la Instrucció 1/2020, de 15 març, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i de la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, resten suspesos tots els actes de conciliació administrativa prèvia a la jurisdicció social amb citació dins del període comprès entre el dilluns dia 16 de març de 2020 i fins a l’aixecament de l’Estat d’Alarma.

S’emetran noves citacions per a la realització dels actes de conciliació a partir de la data de l’aixecament d’aquesta situació d’excepcionalitat.

D’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen i interrompen els terminis previstos a les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present decret o, si s’escau les seves pròrrogues.

2. Comunicació telemàtica d’ERES per força major (Generalitat de Catalunya)

És IMPORTANT saber que des de Generalitat de Catalunya ens RECOMANEN esperar 24h / 48h. per emprar el servei, a l’espera de NOVES INSTRUCCIONS.

3. Instrucció 02/2020 de la Secretaria General sobre els PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS PER LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ


4. Comunicat Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España (Documents d’interès)


5. TGSSButlletí 3/2020 Noticias RED


6. Agència Tributària CatalanaMesures excepcionals – terminis de presentació


7. Oficina d’Estrangeria de Barcelona – Anulació de Cites

Reproduïm comunicat:

El sábado se publicó en el BOE el RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma en todo el país.

El Artículo 7 relativo a la Limitación libertad circulación no contempla la realización de gestiones administrativas como uno de los supuestos permitidos.

Por otra parte, la Disposición adicional tercera establece que se suspenden términos y se interrumpen plazos para la tramitación de los procedimientos.

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el estado de alarma. También los plazos de prescripción y caducidad quedan suspendidos. En consecuencia, se suspende la atención presencial en la oficina, que quedará cerrada al público. Las citas quedan anuladas. En aquellos casos en los que sea posible la presentación telemática se remitirá un correo electrónico informando de tal posibilidad.

8.
Acord Tribunal Superior de Justícia de Catalunya


9. Petició a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Petició d’una sèrie de mesures urgents i necessàries en l’àmbit laboral per part del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.


Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició a través del número de telèfon 669 405 085.